• Úvod
    • Edukačné programy pr ...

Edukačné programy pre školské skupiny

Výchovno-vzdelávacie aktivity v múzeu

Presvedčite sa, že návšteva múzea môže byť zábavná, inšpirujúca a poučná zároveň.

Múzeum mincí a medailí ponúka školským skupinám rôzne vzdelávacie aktivity a programy, ktorých cieľom je predovšetkým budovanie a prehlbovanie kladného vzťahu mladej generácie k vlastnému regiónu a krajine prostredníctvom pozitívneho zážitku. Práve návšteva múzea môže silou autentických exponátov  výraznou mierou prispieť k poznávaniu krajiny a regiónu. Žiaci tak prehliadkou výstavy získajú informácie, ktorých zdrojom sú historické pramene. Tieto vďaka názornosti môžu sprostredkovať trvalé vedomosti. Naše múzeum ponúka školským skupinám okrem bežnej prehliadky aj rôzne aktivity a vzdelávacie programy, založené na metóde zážitkového, skúsenostného a kooperatívneho učenia.

Stretnutie žiakov s autentickými historickými predmetmi a objektmi im umožňuje získať cennú skúsenosť, umocnenú interaktívnym charakterom jednotlivých programov, ktoré si vyžadujú aktívnu účasť a spoluprácu žiakov na riešení konkrétnej úlohy.

Múzeum ponúka sériu edukačných a animačných programov pre školskú mládež rôznych vekových kategórií (od materských až po stredné školy), ktoré pre Vás môžeme zrealizovať ako súčasť prehliadky jednotlivých expozícií múzea:

Vlastné skúsenosti sú najlepším zdrojom poznatkov