Expozícia Mestský hrad

História hrou
Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu im hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z  hradu (objekty,  predmety), ktoré sa podľa toho snažia vyhľadať a opísať ich.
cieľová skupina: deti predškolského veku

Hľadanie pokladu
Interaktívny výchovno-vzdelávací program je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, pričom vďaka svojej zábavnej forme hry sa dá aplikovať na rôzne vekové kategórie. Detskí návštevníci sa tak pri hľadaní pokladu zoznámia s históriou mesta Kremnice a Mestského hradu. Ide o interaktívnu prehliadku, vhodnú predovšetkým pre školské výlety.
cieľová skupina: žiaci základných škôl 2. stupeň

Kremnica ako ju nepoznáme
Interaktívny program obohatený s hranou scénkou legendy o nájdení zlata v Kremnických vrchoch, pričom aktérmi scénky sú samotné deti. Obsahom výkladu je rozprávanie zamerané na históriu Mestského hradu a Kremnice ako banského a minciarskeho mesta. Žiaci majú možnosť vstupovať aktívne do výkladu lektora, majú možnosť prejaviť svoje vedomosti a rôzne postrehy.
cieľová skupina: všetky ročníky ZŠ

Ikonografia a atribúty svätcov
Študenti sa v tomto programe oboznámia priamo na umeleckých dielach s náboženskou symbolikou a ikonografiou svätcov - oltáre, sochy, svorníky, výmaľba. V preibehu storočí si vytvorila kresťanská ikonografia poznávacie znaky zobrazovaných sätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu, tie si konkrétne opíšeme na konkrétnych dielach v kostole sv. Kataríny, aj s legendami, ktoré o nich kolujú.
cieľová skupina: študenti SŠ a VŠ

Neogotika a gotika
Program je zameraný na zlepšenie mentálnych zručností študentov, pri rozpoznávaní základných rozdielov medzi pojmami gotika a neogotika. V progame sa môžu študenti názorne oboznámiť s prvkami pôvodnej gotickej stavby a odlíšiť ich od historizujúceho neogotického mobiliáru kostola sv. Kataríny. A okrem materiálnych prvkoch ich lektor oboznámi s dobovými odlišnosťami náboženskej symboliky.
cieľová skupina: študenti SŠ a VŠ

Baníctvo včera a dnes
Výklad zameraný na vznik mesta Kremnica, mincovne - razbu mincí, tradíciu baníctva a mincovníctva za obdobie od stredoveku po súčasnosť. Objasňuje problematiku obnovy baníctva, ak by k nej došlo v súčasnosti. Objasňuje aj  legislatívny rámec banského zákona, ktorý  umožňuje sa uchádzať a získať dobývací priestor rôznym ťažiarskym spoločnostiam.  Vysvetľuje rozpory a náhľad spoločnosti - komunity v Kremnici - s ich postojom k danej situácii, ktorá dlhodobo „ťaží" mesto a brzdí rozvoj. Zlato, ktoré bolo v minulosti pre mesto požehnaním sa za posledné roky stalo prekliatím
cieľová skupina: pre študentov SŠ a VŠ

Zločin a trest
Návštevníci sú základnou informáciou oboznámení o histórii mesta a hradu. Následne  formou otázok a odpovedí detí si vysvetlíme, čo je znamená právo a spravodlivosť a ako sa vyvíjalo počas histórie, formy trestov v minulosti v porovnaní so súčasnosťou. Zodpovedajú sa otázky, čo deti  považujú za závažné porušenie práva, slobody oni,  aké formy trestu by navrhli najviac v súčasnej dobe, či je niečo, čo im vadí a trápi ich...a porovnáme to s právom, spravodlivosťou a zmýšľaním a konaním ľudí v minulých dobách.  Nakoniec môžu malí návštevníci vyplniť pracovný list, v ktorom k jednotlivým „zločinom" priradia tresty.
cieľová skupina: ZŠ, SŠ

Od morových epidémií po dnešok
Program má za cieľ doplniť učivo dejepisu o poznatky z oblastí každodenného života v priebehu jednotlivých historických období opd stredoveku až po dnešok. Program približuje, ako žili ľudia rôznych sociálnych skupín ( roľníci, obyvatelia miest, aristokracia) v stredoveku. Rozpráva o spôsobe života a dobovom chápaní rôznych aspektov, ktoré ovplyvňovali zdravie a chorobnosť- (hygiena, výživa a podobne).
cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a študenti sŠ

Cena:
1,50 € (detské vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1 v Kremnici
Tel. č. 045/6743968

Rezervácie: na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo na Mestskom hrade (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese  muzeum[at]nbs.sk.